Danmark som Grøn Vækstnation

Regeringen har i dag offentliggjort sin grønne plan for Danmark.

Vicestatsminister og økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen udtaler:

“Med Grøn Vækst udspillet er regeringen godt i gang med at realisere visionen om et Grøn vækst samfund. Et samfund, hvor vi satser massivt på grøn adfærd og grøn teknologi for at løse miljø-, klima- og naturudfordringerne og samtidig skaber en mere grøn vækstøkonomi.

Vi kommer med dette udspil, fordi vi har en forpligtelse til at videregive naturen og miljøet i ordentlig stand til de næste generationer. Vi har alle et medansvar for, at også kommende generationer har adgang til rent drikkevand uden pesticider og skadelige stoffer. Og at vi har en bedre og mere tilgængelig natur og et bedre klima med færre drivhusgasser.

Planen indeholder en lang række initiativer fordelt på to hovedområder:

* Miljø- og naturplan 2020

Hvor der bl.a. foreslås en omlægning og forhøjelse af pesticidafgiften, så de farligste pesticider pålægges den højeste afgift, en markant reduktion af landbrugets udledning af næringsstoffer til vandmiljøet, 75.000 ha ny natur, en væsentlig nedbringelse af ammoniakbelastningen samt en reduktion af landbrugets udledning af drivhusgasser med ca. 700.000 tons CO2 årligt. Indsatsen skal sikre, at Danmark lever op til kravene i henholdsvis Vandrammedirektivet samt Natura 2000-direktiverne.

* Strategi for et grønt landbrugs – og fødevareerhverv i vækst

hvor regeringen bl.a. vil modernisere landbrugsloven, så vækstbarrierer fjernes, og landbruget kan drives som selskaber. Regeringen vil også skabe rammerne for en fordobling af det økologiske areal i 2020 og sikre hurtigere miljøgodkendelser. Desuden skal en mere slagkraftig forsknings- og innovationsindsats medvirke til en mere bæredygtig landbrugsproduktion ved bl.a. at fremme dyrevelfærd og mere miljø- og klimavenlige staldanlæg.

En række faktaark er knyttet til planen:

Oversigt over faktaark

Oversigt over væsentligste initiativer i Grøn Vækst

Investeringer i Grøn Vækst

Danmark som grøn vækstnation

Hjemtagning af EU-midler (Landdistriktsprogrammet)

Kompensation til landbruget

Miljø- og Naturplan Danmark 2020

Et vandmiljø af god kvalitet

En grøn omlægning af kvælstofreguleringen

Markant reduktion af pesticiders skadevirkninger

Færre drivhusgasser fra landbruget

Bedre naturbeskyttelse og biodiversitet

Mere og bedre tilgængelig natur

Strategi for et grønt landbrugs- og fødevareerhverv i vækst

Et mere selvbærende landbrugserhverv – modernisering af landbrugsloven

Hurtigere miljøgodkendelser

Landbruget som leverandør af grøn energi

Bedre vilkår for markedsdrevet økologi

Danmark som grønt vækstlaboratorium

Investeringer i nye grønne teknologier

En mere værdiskabende fødevareindustri

FAKTAARK – Samlet pdf

Økonomi og Erhvervsministeriet